Bezwaar maken

 • Samenvatting

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Hoe werkt het?

  • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
  • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag n√° de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.
 • Wat moet u doen?

  • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
  • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
   • uw naam en adres
   • de datum van uw bezwaar
   • om welk besluit het gaat
   • waarom u het niet eens bent met het besluit
   • uw handtekening
 • Aanvullende informatie

  De gemeente Aalburg kent twee vaste commissies van advies voor de bezwaarschriften:

  Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften Kamer 1

  Kamer I adviseert over alle bezwaarschriften op het gebied van o.a. Ruimtelijke Ordening, bouwzaken, milieu, verkeer, subsidies, onderwijs en algemeen juridische zaken met uitzondering van bezwaarschriften die ingediend zijn tegen besluiten die betrekking hebben op:

  1. belastingverordeningen van de gemeente Aalburg; 
  2. de Wet waardering onroerende zaken; 
  3. rechtspositionele regelingen voor overheidspersoneel; 
  4. het taakgebied van Kamer II.

  Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften Kamer 2

  Kamer 2 is belast met de advisering over bezwaarschriften op het gebied van de sociale wetgeving, de Wet voorzieningen gehandicapten, de Wet maatschap­pelijke ondersteuning, burgerzaken, leerlingenvervoer en gehandicaptenparkeerkaarten.

  Contacpersoon

  Mevrouw A. (Annemarie) Dragt
  tel: (0416) 698700
  e-mail: a.dragt@aalburg.nl

 • Achtergrond

  De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar. Heeft de gemeente een bezwaarschriftencommissie? Dan beslist zij binnen 12 weken. De gemeente kan deze termijn in bepaalde situaties verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

  Beroep indienen

  Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. In het besluit van de gemeente staat of dit kan. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen