Gemeente aansprakelijk stellen

 • Samenvatting

  Hebt u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Vindt u dat de gemeente niet goed heeft gehandeld? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Hoe werkt het?

  Er zijn twee soorten schade waarvoor u een schadeclaim kunt indienen:

  • Schade die u hebt opgelopen door iets dat de gemeente heeft gedaan.
  • Schade doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt.

  De gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Als de gemeente ook vindt dat zij aansprakelijk is, krijgt u de schade (of een deel daarvan) vergoed.

  De gemeente stuurt de aansprakelijkstelling door naar haar verzekeraar. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De verzekeringsmaatschappij zal uw aansprakelijkstelling dan afhandelen. In deze situatie kunt u voor vragen bij de verzekeringsmaatschappij terecht. U kunt ook contact opnemen met de gemeente, die zal de vragen dan doorsturen naar de verzekeringsmaatschappij.

 • Wat moet u doen?

  Om de gemeente aansprakelijk te stellen dient u een claim in bij de gemeente. Dit doet u als volgt:

  • U vult het schadevergoedingsformulier in.
  • U stuurt uw claim door middel van het schadeformulier per brief of digitaal naar de gemeente. In uw claim beschrijft u wat er gebeurd is en welke schade u hebt opgelopen. Voeg bewijs toe van uw schade.
  • Geef in de claim ook duidelijk aan waarom u de gemeente aansprakelijk stelt voor uw schade.
  • De gemeente/verzekeringsmaatschappij beoordeelt daarna uw claim.
  • Vindt de gemeente/verzekeringsmaatschappij dat er sprake is van schade door gemeentelijk optreden of nalaten, dan krijgt u uw kosten vergoed.
  • Indien u verzekerd bent voor dit soort zaken adviseren wij u om de schade ook te melden bij uw verzekeringsmaatschappij. In de meeste gevallen zullen zij de gemeente dan aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade.
 • Wat heeft u nodig?

  Waarmee dient u uw aansprakelijkstelling te onderbouwen?

  U moet kunnen aantonen dat er schade is, maar meestal ook dat de gemeente de schade heeft veroorzaakt. Dit kunt u doen middels bewijsstukken zoals:

  1. Een verklaring van het voorval, denk hierbij aan:
   - een proces verbaal van de politie
   - een getuigenverklaring
  2. Een bewijs van schade, denk hierbij aan:
   - rapport van een (schade)expert (bijvoorbeeld een expertiserapport van een erkend autoschadebedrijf)
   - foto's etc.
   - indien u letselschade heeft is een medische verklaring van belang
  3. Een bewijs van kosten, denk hierbij aan:
   - nota's/rekeningen
   - offertes etc.

   Al deze informatie kunt u toevoegen als bijlagen bij het schadevergoedingsformulier.

 • Aanvullende informatie

  Termijn van afhandeling:

  Na ontvangst van uw brief ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Hierbij zit eventueel een formulier gevoegd waarop vermeld staat welke gegevens nog ontbreken en wordt u een termijn gegeven waarbinnen u deze gegevens alsnog kunt verstrekken. Wij streven er naar om binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken te berichten over de afdoening van de aansprakelijkstelling, of in welke status de afhandeling zich bevindt. Er kan contact opgenomen worden door de verzekeringsmaatschappij of de gemeente zelf.

 • Achtergrond

  Welke resultaten zijn er mogelijk?

  De gemeente beoordeelt in eerste instantie uw aansprakelijkstelling. Dit kan leiden tot een drietal resultaten:

  1. als de gemeente uw aansprakelijk erkent, volgt er een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de geclaimde schade;
  2. als de gemeente uw aansprakelijkstelling afwijst, ontvangt u een gemotiveerde afwijzingsbrief.